Loading...
School info2021-02-13T16:31:54+00:00

Algemene informatie voor (nieuwe) ouders

De Poorte is een school gelegen in de dorpskern Woensdrecht. We bieden onderwijs aan meer dan 200 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We zijn een katholieke school die valt onder de Lowys Porquinstichting.

Wordt uw zoon of dochter in schooljaar 2021-2022 4 jaar, dan is het verstandig om hem/haar nu aan te melden voor onze school: stuur een berichtje naar depoorte@lpsnet.nl en wij nemen spoedig contact op. Wees er snel bij…. dan bent u gegarandeerd van een plaatsje.

Belangrijke pijlers zijn voor ons:

BETROKKENHEID

Ouders zijn op allerlei manieren betrokken bij onze school:

School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te werken aan de totale ontwikkeling van het kind.  Wij vinden het belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan.Ouders  en leerlingen zijn op allerlei manieren actief betrokken bij het schoolbeleid o.a. in een ouderpanel en een Kidsraad. Onze school is een ouderbetrokkenheid 3.0 school: een school waar ouders en leerkrachten samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Dat doen we o.a. door aan het begin van elk schooljaar samen in gesprek te gaan.

Leerlingen van groep 6,7 en 8 gaven de school in 2018 een prachtig rapportcijfer 8.8  in het tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op www.scholenopdekaart.nl

EIGENAARSCHAP

We vinden het erg belangrijk dat kinderen gemotiveerd en betrokken zijn tijdens de lessen. Ze krijgen een actieve rol waarbij we ze al op jonge leeftijd mee laten bepalen wat voor hen belangrijk is. Ze leren samen met de groep doelen te stellen en deze doelen van tijd tot tijd te evalueren. Ook leren ze werken aan zelf gekozen doelen tijdens de lessen. Ze werken de resultaten uit in hun eigen portfolio.

RUIMTE VOOR TALENT

Door de prestaties van de kinderen vanaf de eerste dag op onze school nauwlettend in de gaten te houden, kunnen we ons onderwijs aanpassen op de aanleg en ontwikkeling van het kind. Wij vinden het hierbij belangrijk dat de kinderen vooral in hun eigen groep geholpen worden. De meeste kinderen werken aan een basisprogramma, sommige kinderen werken aan een minimumprogramma en anderen krijgen tegelijkertijd een extra uitdagend programma.

Kinderen voor wie het aanbod in de groep nog te weinig uitdaging biedt krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de verrijkingsklas. Deze klas biedt een dagdeel per week uitdagend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen op onze school.

INNOVATIE

Spelenderwijs Engels in alle groepen. Vanwege de toenemende internationalisering kiezen wij ervoor om onze kinderen vanaf groep 1 Engels aan te bieden. Onze school heeft hiervoor een subsidie ontvangen van de Europese Unie. Na drie jaar hebben wij in juni 2015 het kwaliteitslabel Early Bird-school behaald. Wat dat inhoudt vindt u op de website vanEarly Bird. De komende schooljaren staat internationalisering op het programma: We willen meer Engelstalige contacten met scholen in het buitenland leggen. Dit doen we momenteel o.a. door postcrossing: Kinderen sturen kaarten naar kinderen over de hele wereld en ontvangen van hen Engelstalige kaarten terug. In 2019 heeft onze school wederom het kwaliteitslabel Early Birdschool gekregen, mede vanwege de hoge uitstroomkwaliteit van onze leerlingen en de didactische kwaliteiten van de teamleden op dit gebied!

Rekenen en taal/lezen vormen de belangrijkste basis voor alle andere vakken op onze school. Op onze school wordt daarnaast gewerkt aan vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst (21ste century skills): o.a. zelfstandig werken, samenwerken, communiceren, creatief en kritisch denken. Hierbij maken wij gebruik van moderne middelen als Ipads en laptops.

Onze school beschikt over het Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL) en geeft verkeerseducatie gericht op de praktijksituatie: Samen met kinderen en ouders werken we aan een veilige schoolomgeving.

KANJERSCHOOL

Wij zijn een Kanjerschool: we werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen d.m.v. de Kanjermethodiek: Informatie hierover vindt u op deze website.

Wij beschikken over een pestprotocol gebaseerd op de Kanjerprincipes. Zie downloads.

CREATIVITEIT

Spelend leren is een belangrijke pijler in de onderbouwgroepen.

Kinderen krijgen de ruimte om zich creatief te uiten. In alle groepen hebben wij daarnaast een cultureel aanbod bestaande uit drama, dans, muziek en bezoek aan musea.