Loading...
MR2020-08-13T17:37:14+00:00

MR

De medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders/verzorgers en leerkrachten, voert overleg volgens een wettelijk vastgesteld reglement. De belangrijkste taak is het bespreken van bestuurlijke aangelegenheden, deze al of niet goed te keuren en/of hierover advies uit te brengen. Te denken valt aan o.a. aanstellingen, ontslag en vakantieregeling, samenstelling of wijziging schoolplan, activiteitenplan, enz.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 4 personen:

Namens de ouders:        Jacco van der Draai en Eefje Blom

Vanuit het team:              juffrouw Jolanda Broeders en juffrouw Miranda Koolen

Tijdens de vergaderingen ( 6x per jaar ) kunt u als lid meepraten, meedenken en meebeslissen over allerlei zaken die van belang zijn voor onze school. Wanneer de leden her/verkiesbaar zijn krijgt u hierover bericht. Het mr-reglement, de agenda en de notulen liggen op school ter inzage. (Zie ook de bovenschoolse schoolgids).

Er is binnen de Lowys Porquinstichting ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR). Deze GMR voert overleg met het Algemeen Bestuur betreffende schooloverstijgende beleidsaangelegenheden. Zowel de geleding van de leerkrachten als de geleding van de ouders hebben een platform waar beide geledingen kunnen overleggen om tot een gezamenlijk standpunt c.q. advies te komen.

Algemene informatie

De Poorte is een school gelegen in de dorpskern Woensdrecht. We bieden onderwijs aan meer dan 200 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We zijn een katholieke school die valt onder de Lowys Porquinstichting.