Loading...
Ouderpanel2020-08-13T17:33:34+00:00

Ouderpanel

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan optreedt voor de schooldirectie.

Het ouderpanel komt ongeveer driemaal per jaar bij elkaar om vooral inhoudelijk van gedachte te wisselen over de ontwikkeling van de school. Het ouderpanel richt zich op de volgende zaken:

  • als klankbord/sparringpartner voor de directie op schoolniveau;
  • op beleidsterreinen van identiteit, kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.

De ouders nemen zitting voor de duur van 3 jaar, waarna zij zich verkiesbaar kunnen stellen. Ouders zijn voortdurend in de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor het panel. Er is een huishoudelijk reglement voor het Ouderpanel opgesteld. Deze is op te vragen bij de directie. (Zie ook de bovenschoolse schoolgids onder 2.2)

Op dit moment wordt het ouderpanel gevormd door: Fausto Goossens, Rob van ’t Westeinde,  Marcella Machielse, Niels Platschorre, Anne Dorssers en Jeanine Hamaker.

Algemene informatie

De Poorte is een school gelegen in de dorpskern Woensdrecht. We bieden onderwijs aan meer dan 200 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We zijn een katholieke school die valt onder de Lowys Porquinstichting.